Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

0 Comments

שותפויות עיסוק ציבורי בבתי ספר באטלנטה

524סיכום:

המשרדים הפעילות הציבורי באטלנטהעסק הבנייה הציבורי באטלנטה אחראי הכול על תפקיד וטיפוח שותפויות מצד בתי טקסט באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, הורים האחראים, שירותים לאומיים ומקומיים, מעודדים שאין להם מטרות ביזנס וארגונים אזרחיים כדי לפתח רק את הישגי התלמידים. בניין משרדים הפעילות הציבורי נועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת ברחבי בתי המעצב באטלנטה. הקצין …

מילות מפתח:

בתי ספר באטלנטה, בתי עיתון, אטלנטה

הפקת המאמר:

גורמי הפעילות הציבורי באטלנטההמשרדים הפעילות הציבורי באטלנטה אחראי מאוד על אודות יצירת וטיפוח שותפויות בין בתי ספר באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, אבא ואימא, אגודות לאומיים ומקומיים, חסידים שאין להם מטרות ביזנס וארגונים אזרחיים ע"מ לפתח רק את הישגי התלמידים. בניין ציבורי העשייה הציבורי מיועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת במקומות אחרים בתי מעצב השיער באטלנטה. רעיון המשרדים הינה לחבר את כל בתי מעצב השיער לכל פקטור שידע להעניק השפעות חיובית על אודות מעל התלמידים בבתי הספר באטלנטה. אחרות ממערכות היחסים הנוספים הן כדלקמן בעלויות מהות יצירתי ופורץ השיטה שנקראת. שתי מתוכניות השותפות המצליחות מאד כוללות כמה מהתאגידים העסקים הגדולים בארצנו.תוכנית "להביא את זה הזמן הביתה" של היולט פקרדבתי מעצב השיער באטלנטה היוו לתקופה של עידנים רגיל מתכנית "להביא את הדירה הביתה" אצל היולט פקרד. שותפות בתי מעצב השיער באטלנטה עם היולט פקרד הוא חלק מתוכנית משמעותית 2 שנים בשערה נציגים מהוולט פקרד גולשים מאוד מ- 600 בתי טקסט בארצות הברית, בקנדה ובקריביים. הסיבה המרכזית אצל תוכנית "להביא את הגיע הביתה" בקרב היולט פקרד הוא לעודד אחר התלמידים, את אותה בהסעה של הוריהם ומוריהם לסגנן ולתקשר בעלות האפשרות. תכנית "להביא אותה הביתה" אצל היולט פקרד הוא תוכנית דרש אינטראקטיבית שיוצרת לתלמידי האוניברסיטאות לקחת ידע הוא כח מעשי בידי צילום אלקטרוני ומחשבים.
חטיבת הביניים במחירי בתי מעצב השיער באטלנטה נתפסה כזה המקומות בהם התלמידים נחשפו לחידושים האחרונים בתחום האפשרות. תלמידי חטיבות הביניים במחיר הביאו הצלחה לאתר מפני מה יהיה אפשרי ליישם טכנולוגיה הוא למשימות ופרויקטים משלהם. הסיבה בחטיבת הביניים פרייס הייתה לתת סיוע ללומדים באוניבסיטאות בידי יעילות פעולתם. התלמידים, המנהלים והמורים בנכס מעצב השיער התיכון פרייס הרוויחו כולם מהשתתפות בתי מעצב השיער באטלנטה בתכנית "להביא את אותה הביתה" אצל היולט פקרד.
שותפות לטווח ממושך של בתי מעצב השיער באטלנטה במחיר ג’נרל אלקטריקבתי הצבע באטלנטה נמצא בשותפות שיש להן ג’נרל אלקטריק חשמל מאז 1993 וימשיכו בשותפות זו לאחר מכן. השותפות בעלות ג’נרל אלקטריק מקיפה 10 מיזמים שוטפים מיוחדים והוקמה במקור על ידי בוגרי בתי המעצב באטלנטה לשעבר שכיום עובדים בידי ג’נרל אלקטריק. השותפות בקרב ג’נרל אלקטריק התחילה כתוכנית שיעורי סיוע והדרכה שבו אנשים של ג’נרל אלקטריק יתנדבו בבתי עיתון בשטח, אילו מה מהווה התרחבה והכילה את כל כתיבת SAT בשבת, כתיבת ספר תורה . יש כיום 2 שנים דרך -1,500 מומחי ג’נרל אלקטריק המעורבים באופן ספציפי בשותפות ג’נרל אלקטריק. השותפות בידי ג’נרל אלקטריק הוכיחה אחר עצמה כמשפיעה באופן ניכר על ביצועי ה- SAT בקרב התלמידים.בשנת 2002 תרמה ג’נרל אלקטריק מיליון דולר לנכס הספר התיכון "סאות’סייד" של אטלנטה במסגרת התוכנית הלאומית למכללות של ג’נרל אלקטריק. תרומה הנה לבית מגורים מעצב השיער התיכון "סאות’סייד" נודעה המענק הראשוני מתכנית המענק בקרב קולג ‘המוענק לבית ספר בבתי הצבע באטלנטה. המענק נמצא את אותן מטרה "עיצוב אסטרטגי להצלחת תלמידים" בתי הספר התיכוניים על ידי סאות’סייד. המלאכה המסיבי בבתי הצבע מוצא לנכון להכפיל, ואפילו שנת 2021, את אותה אחוז בתי המעצב התיכוניים בידי סאות’סייד שעוברים מכללות עד מכללות לארבע זמן או שמא 2 שנים, או שמא שנרשמים למוסדות טכניים.Recent Comments

No comments to show.