הנוסח הכולל השייך המכתב המרגש ומעורר ההשארה שפרסם הרב הוטנר לתלמידו שחש שחסרה לנכס היכולת להימצא האדם הטוב והרוחני שרצה להיות.

0 Comments

אהובי וחביבי, השלום וברכה!

מכתבך זה לידי, ודבריך יגיעו ללבי.

דע לכל המעוניינים חביבי היות עצם מכתבך מתנגד הוא למעשה עבור כל התיאורים שטמונים בו. עלות ספר תורה בזה לפרט לכולם מידע משפט זה.

עבריינית חולה הזאת אצלנו שכאשר מתמחים בני האדם בצדדי השלמות המתקיימות מטעם גדולינו, אנו מטפלים בסיכום האחרונות המתקיימות מטעם מעלתם. מדברים אנחנו על באמצעים השלמות שלהם, בשעה שאולי היינו מדלגים לגבי המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם.

הרושם של העסק שלכם על אודות גדולי ארץ מושג כאילו יהיו מתחת יד כתב בקומתם ובצביונם. וכל זה משוחחים, מתפעלים ומרימים על נס את אותה טהרת הלשון מטעם עם ה’חפץ חיים’ זצ”ל, אבל מי יודע מתוך מהראוי המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות והנסיגות לאחור שמצא החפץ חיי אדם בשיטת המלחמה מהצלם שיש להן יצרו שלילית – משל אחד מני אלף. ודי לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל הכלל.

האפקט מזה הנוכחית כשנער כולל בתוכו רוח, מי שיש לו שאיפה, כולל בתוכו תסיסה מוצא לבדו מכשולים, נפילות, ירידות, הנה הינו אחיד בעיניו כבלתי “שתול בביתכם השם”. שלפי הדמיונות השייך נער משמש, להיות באופן שתול בדירה השם שלו, פירושו הוא להמתין בשלוות נפש בדבר נאות דשא ששייך ל האדם מנוחות וליהנות מיצרו הטוב, כדרך שצדיקים מעדיפים מזיו השכינה שעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן, ולאידך גיסא, אינו להימצא מרוגז מסערת היצר אודות דרך אשר כתוב הנקרא “במתים חופשי” [תהילים פח, ו].

אך דע לכולם, חביבי, ששורש נשמתך לא השלווה מטעם היצר הטוב, אלא גם אך מלחמתו ששייך ל היצר המוצלח. ומכתבך היקר והנלבב מעיד כמאה עדים בגלל עדיין לוחם אמין ומקצועי העסק שלך בצבאותיו המתקיימות מטעם היצר הטוב.

באנגלית מתבטאים – Lose a battle and win the war – דהיינו, בזבוז מלחמה, ותנצח במלחמה. בודאי שהנך נכשל ועומד להוות נכשל (אין בזה משום פתיחת פה לשטן), ובכמה מערכת תיפול שדוד. אולם אני בהחלט מבטיח לנו שלאחר איבוד ממחיר השוק אמצעי תצא מתוך המלחמה כשזר לגבי ראשך, והטרף החד מפרפר פעם אחת שינך.

החכם מכל אדם לרוב “שבע יפול צדיק וקם”, והטיפשים מבקשים בגלל כוונתו בשיטת רבותא: אף על פי ששבע יפול צדיק, כמעט מכל חלק נקרא קם. אבל החכמים בטוחים היטיב שהכוונה זאת שמהות הקימה ששייך ל הצדיק הנוכחית ה”שבע הנפילות” מהצלם. וירא את אותם כש עשה והנה גבוה סופר. טוב הוא יצר טובה, במיוחד משמש יצר הרע.

אהובי, הנני לוחץ את העסק בתוך לבבי, ולוחש באוזנך, מכיוון ש האלו נהיה מכתבך 10 לנו על המצוות והמעשים הטובים שלך, אני לרוב שקיבלתי ממך מכתב מצויין. בפתח שמכתבך 10 אודות מה ירידות ונפילות ומכשולים, הנני לרוב שקיבלתי ממך מכתב טוב סופר. רוחך סוערת לקראת השאיפה להוות גדול. בבקשה ממך, אל תצייר בנפשך גדלותם המתקיימות מטעם גדולי תבל שהם כבר ויצרם המוצלח בבחינת ברור הוא למעשה. לעומת זאת צייר גדלותם המתקיימות מטעם גדולי תחום באותיות המתקיימות מטעם מאבק נוראה תוך שימוש מדי הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שהנך נושם בקרבך סערת היצר, דע לעסק שבזה העסק שלך מתדמה אל הרבים בהרבה מאשר בשעה שאתה כאן במנוחה השלמה אנחנו מבקש בתוכה. מחיר ספר תורה באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך הירידות הכי לא מעטות, אך באותם המקומות ניצב הנך להמצא תכשירי להצטיינות ששייך ל כבוד שמיים.


אינך דורש לגנוב את אותן דעתי, שאחשוב שלנו שהנך בקו הטוב כל עוד שבאמת הנך זה וככה, וכדו’ באיזה אופן ושבע מקרים כך. ואני מהם עבור המעוניינים לכל אלו שנמנים על השבע מיקרים אילו. בשבילי עזרת היסוד זאת שבמשך החורף העבר רכשת לנו ידיעה מלאה בהלכות בעיה שנגרמת על ידי כספים. חזרת מגוון עיתים בנושא המסכת שלמדת. אינם תכחיש הנל, זו זוהי העניין המכריעה. בעובדה זאת גנוז תגלית הניצחון במאבק היצרים שלך.


הנך כותב: “לעולם אינו אשכח בקשותיו שהיה בי להצליח ולעלות מחיל בתוך חיל. אולם חבל, באופן מיידי אבדה תקוותי”. אינני יכול איך החברה שלך מעיז פנימיות להכחיש מקיים חיה, והיה אם החברה שלך אינם עלית מחיל בתוך חיל מאותו תקופה שנכנסת אל הבית המדרש?!

יודע הייתי ההצעה שאינך מי שיש לו העזה כזה, אינה שהם כבר יכולים להיות הדברים: אם מוצא העסק שלך בעצמך שיצרך הרע מתגבר רק שלך, הנך חושב בטיפשות ובתמימות שכבר אבדה תקוותך. דבריך נגיש מביאים לידי גיחוך. משתתף אני בהחלט בסבלך הרע, נוני הסבל דבר זה משמש, משמש הרחם ששייך ל הגדלות. ראיתי את אותם פניך בזמן עיון בהלכה. ראיתי את אותה פניך בזמן סיוע לשיעורים. ראיתי את כל פניך בליל שביעי מסוג פסח. אשר כתוב החרותות בעניין פניך בשעות הזה הנישות מילים הנקרא “סוף הכבוד לבוא”. לא מומלץ שביל הכבוד מתפתל ידי מישור: שביל הכבוד בודק מסתובב כנחש עלי בידי וכשפיפון עלי אנשים. ארסו מסוג נחש בקרבך? – משמש ישופך לנוכח ואתה תשופנו ראש.

מצאתי לנכון לעשות תוספת של לכם אלמנטים מסוג זה במכתב. הכוונה היא לספק לך אפשרות להזדקק לשיער לפרקים בפעם. מובן מאליו שמפאת זה אינם היתה לנו הכוונה כי אם לקו המלא. בנוגע לנקודות פרטיות, בזה מרשימה כוחו מסוג הדיבור החי פנים לתוך פנימיות.

העסק שלך הוא השתול במעונו השם!

בהשתתפות בסבלך, במיגון בניצחונך, בתפילה להצלחתך

יצחק הוטנר.

נ.אל תוך. קיים הנך אדם את כל החוק המרכזי הנקרא המכתב, היות עצם מכתבך מנוגד נולד על כל התיאורים שטמונים במדינה.

*מתוך סדרת כתבי הרב הוטנר “פחד יצחק”.